Festival komornej hudby Čadca

Festival organizuje ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci ročne, spravidla prvý ucelený júnový týždeň (pondelok - štvrtok) s podporou zriaďovateľa školy Mesta Čadca, v spolupráci s Domom kultúry v Čadci. Festival je určený pre žiakov a absolventov základných umeleckých škôl, ktorí nie sú študentmi a  absolventmi škôl pripravujúcich profesionálnych hudobníkov, s  vekovým obmedzením do 25 rokov (v deň festivalu) a pracujú v komornom zoskupení, vylučuje sa účinkovanie pedagóga. Festivalu sa môžu zúčastniť maximálne dve zoskupenia od jedného pedagóga jednej ZUŠ.

Poslaním festivalu je prispieť k rozvoju kreativity žiakov ZUŠ, propagovať výchovu a vzdelávanie v ZUŠ, predstaviť verejnosti umeleckú činnosť žiakov ZUŠ zameranú na komornú a súborovú hru a odbornými seminármi prispieť k prehlbovaniu kompetencií pedagógov ZUŠ.

Festival je medzinárodný. Priebeh festivalu sledujú festivalové rady ktorým predsedájú garanti kategórí. Tie zaradia jednotlivé výkony do zlatého, strieborného a bronzového pásma a môžu navrhnúť za mimoriadny výkon udelenie festivalovej ceny. Hlavnú festivalovú cenu FKH Čadca venuje primátor mesta Čadca.

Festivalové dni patria jednotlivým speváckym a nástrojovým zoskupeniam. Posledný deň popoludní sa koná záverečný festivalový koncert. 

 

Nový ročník: FKH 2019