Prihláška na štúdium:

Prihlášku možno vyplniť elektronicky pred príchodom na prijímacie konanie do ZUŠ a vytlačenú, podpísanú odovzdať

V prípade odhlásenia/prerušenia štúdia vyplniť tlačivo a doručiť triednemu učiteľovi:

Odhlásenie - prerušenie štúdia ZUŠ.pdf 

ODBORY ŠTÚDIA ZUŠ: 

Hudobný odbor

Literárno-dramatický odbor

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

Štúdium v našej ZUŠ realizujeme podľa:

Sprievodca školským rokom 2021-2022 Ministerstva školstva SR

tzv "Školský zákon" č. 245-2008 (novela 2015).pdf (1,2 MB)
Vyhláška MŠ SR o ZUŠ 2008 zmena 2011.pdf (237,8 kB)

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM (tzv. školné) URČUJE ZRIAĎOVATEĽ - MESTO ČADCA

vzn-77-2008 zmena od 1.9.2019.pdf (1127750)

POPLATOK ZRPŠ SCHVAĽUJE VÝBOR RADY RODIČOV ZUŠ

RODIČ PLATÍ 3,50€ za mesiac IBA 1x BEZ OHĽADU NA TO, KOĽKO JEHO DETÍ NAVŠTEVUJE ZUŠ A V KOĽKÝCH SÚ ODBOROCH ŠTÚDIA ZUŠ
   

    Žiakom sprostredkujeme zažiť úspech, podporíme ich rozvoj, všestrannú komunikáciu. V súlade s individuálnymi dispozíciami a vekovými zvláštnosťami žiakov rozvíjame tvorivý potenciál každého z nich. Cieľom je osobnosť s kladným vzťahom k umeniu, schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne prejaviť.

    Náš školský vzdelávací program je nastavený na realizáciu v bezpečnom, príjemnom a estetickom prostredí, v atmosfére rešpektujúcej individualitu každého žiaka, vzájomnú úctu, dôveru a partnerstvo učiteľov, žiakov a rodičov. Naša škola je miestom aktívneho a radostného poznávania. 

    Absolventi ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci môžu po skončení štúdia pokračovať v profesionálnom štúdiu umeleckých predmetov na stredných a vysokých školách umeleckého smeru, alebo v záujmovo umeleckých súboroch v Čadci (DFS Kelčovan, FS Kysučan, Kysucký komorný orchester, Miešaný spevácky zbor Kysuca, Detský spevácky zbor Kysuca, Detský divadelný súbor Eva,...).