ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Odhlásenie - prerušenie štúdia ZUŠ.pdf  V prípade odhlásenia/prerušenia štúdia vyplniť tlačivo a doručiť triednemu učiteľovi

Štúdium v ZUŠ realizujeme podľa dokumentov Ministerstva školstva SR: Štátny a školský vzdelávací program pre ZUŠ, Školský zákon a Vyhláška MŠ SR o ZUŠ: www.minedu.skZUŠ vyhláška ZZ_2008_324

Štúdium v ZUŠ nie je povinnou školskou dochádzkou, štát zriaďovateľovi školy finančne prispieva na štúdium v ZUŠ iba čiastočne prostredníctvom podielových daní, ďalšie náklady znáša zákonný zástupca žiaka, ktorý sa rozhodol prihlásiť dieťa do ZUŠ.

Školský poriadok ZUŠ JP Čadca:

Školský poriadok 1_9_2023.pdf

POPLATOK ZA ŠTÚDIUM - 10,-€ mesačne hudobný odbor, 8,-€ mesačne výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor - výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (tzv. školné) schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva ZRIAĎOVATEĽA - MESTA ČADCA: VZN 77_2008 ZUŠ schválená platná od 1.9.2023 - financie sú určené na dofinancovanie nákladov na prevádzku školy, energie, tzv. veľkú údržbu, mzdy, odvody.

PRÍSPEVOK ZRPŠ - NAVRHUJE VÝBOR RADY RODIČOV ZUŠ 3,50,-€ mesačne - financie sú určené na dofinancovanie nákladov na učebnice, študijné materiály, učebné pomôcky, náklady na mimovyučovacie aktivity žiakov, triedne prehrávky, súťaže, exkurzie, údržbu učebných pomôcok - príspevok je dobrovoľný, nie je nárokovateľný školou, ale pokrýva ďalšie materiálne náklady, ktoré žiak potrebuje k výučbe v ZUŠ podľa štátneho vzdelávacieho rogramu a učebných plánov Ministerstva školstva SR pre ZUŠ. S príspevkom disponujú triedni učitelia podľa potrieb triedy.

Príspevok ZRPŠ má charakter solidarity, RODIČ PLATÍ 3,50,-€ za mesiac IBA 1x BEZ OHĽADU NA TO, KOĽKO JEHO DETÍ NAVŠTEVUJE ZUŠ A V KOĽKÝCH SÚ ODBOROCH ŠTÚDIA ZUŠ. Ak niektorý rodič neprispieva do ZRPŠ rozhodne triedny učiteľ o solidárnom prerozdelení prostriedkov v triede po konzultácii s ostatnými rodičmi, prípadne požiada rodiča o materiálne zabezpečenie výučby žiaka individuálne.

ODBORY ŠTÚDIA ZUŠ: 

Hudobný odbor

Literárno-dramatický odbor

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

   

    Žiakom sprostredkujeme zažiť úspech, podporíme ich rozvoj, všestrannú komunikáciu. V súlade s individuálnymi dispozíciami a vekovými zvláštnosťami žiakov rozvíjame tvorivý potenciál každého z nich. Cieľom je osobnosť s kladným vzťahom k umeniu, schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne prejaviť.

    Náš školský vzdelávací program je nastavený na realizáciu v bezpečnom, príjemnom a estetickom prostredí, v atmosfére rešpektujúcej individualitu každého žiaka, vzájomnú úctu, dôveru a partnerstvo učiteľov, žiakov a rodičov. Naša škola je miestom aktívneho a radostného poznávania. 

    Absolventi ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci môžu po skončení štúdia pokračovať v profesionálnom štúdiu umeleckých predmetov na stredných a vysokých školách umeleckého smeru, alebo v záujmovo umeleckých súboroch v Čadci (DFS Kelčovan, FS Kysučan, Kysucký komorný orchester, Miešaný spevácky zbor Kysuca, Detský spevácky zbor, Detský divadelný súbor Eva,...).