Orgány školskej samosprávy upravuje zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Školskú samosprávu tvoria:

Rada školy 

Rada rodičov - ZRPŠ