Rada školy

Rada školy je ustanovená podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy, žiakov. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a d) a § 5 ods. 7 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú:

štyria zvolení zástupcovia rodičov,

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov,

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. V naliehavých veciach môže rada školy využiť hlasovanie „per rollam“ (t.j. obežníkom e-mailom, faxom, poštou alebo kuriérom). O naliehavosti veci rozhoduje predseda rady školy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovalo najmenej šesť členov rady školy. O hlasovaní per rolam sa musí vyhotoviť zápisnica. Ak vec neznesie odklad, predseda rady školy je oprávnený zaslať stanovisko za radu školy. Na najbližšom zasadnutí rady školy je však povinný toto stanovisko predložiť na rokovanie.

Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.