Informácie RŠ ZUŠ JP

  • Prvé stretnutie RŠ ZUŠ JP sa bude konať v septembri 2023
  • RŠ prerokuje Správu o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2022/23 predloženú riaditeľom školy;
  • RŠ bude schvaľovať predloženú správu a uloží riaditeľovi predložiť správu zriaďovateľovi do 15.10.2023 a zverejniť na výveske v škole a webovej stránke školy do 31.12.2023.
  • RŠ zoberie na vedomie informáciu o pripravenosti šk. roka 2023/24.