Informácie RŠ ZUŠ JP

  • Prvé stretnutie RŠ ZUŠ JP sa konalo 20.09.2018 v ZUŠ JP;
  • RŠ prerokovala 20.09.2018 Správu o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2017/2018 predloženú riaditeľom školy;
  • RŠ schválila predloženú správu a uložila riditeľovi predložiť správu zriaďovateľovi do 15.10.2018 a zverejniť na výveske v škole a webovej stránke školy do 31.12.2018.