Informácie RŠ ZUŠ JP

  • Prvé stretnutie RŠ ZUŠ JP sa bude konať v septembri 2022
  • RŠ prerokuje Správu o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2021/22 predloženú riaditeľom školy;
  • RŠ bude schvaľovať predloženú správu a uloží riaditeľovi predložiť správu zriaďovateľovi do 15.10.2022 a zverejniť na výveske v škole a webovej stránke školy do 31.12.2022.
  • RŠ zoberie na vedomie informáciu o pripravenosti šk. roka 2022/23 s prípadným dištančným vyučovaním.