Informácie RŠ ZUŠ JP

  • Prvé stretnutie RŠ ZUŠ JP sa konalo 04.09.2019 v ZUŠ JP;
  • RŠ prerokovala 04.09.2019 Správu o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2018/201 predloženú riaditeľom školy;
  • RŠ schválila predloženú správu a uložila riditeľovi predložiť správu zriaďovateľovi do 15.10.2019 a zverejniť na výveske v škole a webovej stránke školy do 31.12.2019.