Informácie RŠ ZUŠ JP

  • Prvé stretnutie RŠ ZUŠ JP sa konalo 26.08.2021 on-line;
  • RŠ prerokovala 26.08.2020 Správu o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2021/22 predloženú riaditeľom školy;
  • RŠ schválila predloženú správu a uložila riaditeľovi predložiť správu zriaďovateľovi do 15.10.2020 a zverejniť na výveske v škole a webovej stránke školy do 31.12.2020.
  • RŠ zobrala na vedomie informáciu o pripravenosti šk. roka 2021/22 s prípadným dištančným vyučovaním.