Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu o prijímacom konaní na šk.r. 2023_24:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

Riaditeľ základnej umeleckej školy zverejní na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste termín konania prjímacích skúšok najneskôr mesiac pred konaním prímacieho konania a termín dokedy je potrebné doručiť vyplnenú prihlášku príslušnej základnej umeleckej škole buď elektronicky alebo poštou. 

V prípade našej ZUŠ riaditeľ zverejňuje termíny prijímacieho konania:

1. termín 22.-26. mája 2023

2. termín: 12.-16. júna 2023

Na štúdium prípravného štúdia v ZUŠ prijímame iba žiakov, ktorí budú v septembri 2022 žiakmi základnej školy.

Prihlášky treba doručiť do 30.6.2023.

Prihláška na štúdium:

Prihlášku možno vyplniť elektronicky pred príchodom na prijímacie konanie do ZUŠ a vytlačenú, podpísanú odovzdať