Polročné hodnotenie 2020-2021

25.01.2021 20:33
Aktualita 25.01.2021 (pondelok)

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia MŠ SR č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021 termín na hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/21 sa predlžuje do 31. marca 2021. Žiakom sa výpis polročného vysvedčenia školského roka 2020/2021 vydá v termíne, ktorý určí pedagogická rada ZUŠ, pričom prvý polrok skončí 31. januára 2021. Výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 podľa ustanovení zákona 245/2008 Z.z. doručí triedny učiteľ žiakom osobne, v súčasnej situácii až v dobe návratu žiakov do škôl. Ďakujeme za pochopenie momentálnej situácie.