Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodnutím zo dňa 11.10.2020, Číslo 2020/17294:1-A1810,

s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhodol pod písmenom d) o mimoriadnom prerušení skupinového vyučovania v základných umeleckých školách. Týka sa žiakov, ktorí navštevujú LDO, TO, VO a hudobnú náuku.

Individuálne vyučovanie naďalej pokračuje.