Prezenčné vyučovanie od 8.2.2021

07.02.2021 14:19
Aktualita 07.02.2021 (nedeľa)

Vážení rodičia, milí žiaci, zriaďovateľ našej školy (mesto Čadca) sa rozhodol otvoriť školy v meste od 8.2.2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ a pre žiakov individuálneho štúdia ZUŠ (okrem predmetu spev a hra na dychové hudobné nástroje), ktorí sú na prvom stupni základných škôl. Zároveň nám zriaďovateľ schválil aj otvorenie elokovaného pracoviska Raková. Podmienky nástupu do ZUŠ sú také isté ako pre základné školy. 

Čestné vyhlásenia pre rodičov o bezinfekčnosti zatiaľ neboli aktualizované na web stránke MŠVVaŠ.

Dovoľujeme si zverejniť upravené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom v žiadnom prípade nevyžadujeme vyhotovovať kópie negatívnych výsledkov, pretože na takúto činnosť nemáme oprávnenie: príl 8a Čest vyhl a súhl so sprac údajov úprava 8.2.2021.docx 

Od pondelka vám budú tlačivá k dispozícii vytlačené aj v škole. Triedni učitelia vás budú informovať o ďalších podrobnostiach. Tešíme sa na stretnutie v škole.

Opätovne ďakujeme všetkým  rodičom a zákonným zástupcom, ktorí podporili našu ďalšiu existenciu úhradou školného za prvý polrok 2020-2021.

Vedenie a pedagogický zbor ZUŠ J. Potočára v Čadci.