Vyučovanie po prázdninách od 22.2.2021

26.02.2021 21:30
Aktualita 17.02.2021 (streda)

Vážení rodičia, milí žiaci, 

opäť otvárame školu po jarných prázdninách v pondelok 22.2.2021 pre žiakov individuálneho štúdia ZUŠ (okrem predmetu spev a hra na dychové hudobné nástroje), ktorí sú na prvom stupni základných škôl. Zároveň nám zriaďovateľ schválil aj otvorenie elokovaného pracoviska Raková. Podmienky nástupu do ZUŠ sú také isté ako pre základné školy. 

Dovoľujeme si zverejniť upravené čestné vyhlásenie pre rodičov o bezinfekčnosti, v ktorom nevyžadujeme vyhotovovať kópie negatívnych výsledkov, pretože na takúto činnosť nemáme oprávnenie, klikpríl 8a Čest vyhl a súhl so sprac údajov úprava 8.2.2021.docx 

Od pondelka vám budú tlačivá k dispozícii vytlačené aj v škole. Triedni učitelia vás budú informovať o ďalších podrobnostiach. Tešíme sa na stretnutie v škole.

Opätovne ďakujeme všetkým  rodičom a zákonným zástupcom, ktorí podporili našu ďalšiu existenciu úhradou školného za prvý polrok 2020-2021.

Vedenie a pedagogický zbor ZUŠ J. Potočára v Čadci.