ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI 2020_2021

nájdi si svoj predmet a kontakt na učiteľa

19.10.2020 (pondelok)

Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v zmysle vnútornej smernice o zabezpečení dištančného vzdelávania ZUŠ JP v Čadci č.01/2020 zo dňa 26.8.2020 rozhodol o prechode na dištančnú formu vyučovania za týchto podmienok:

Dištančné vzdelávanie sa nariaďuje na základe protiepidemiologických opatrení RÚVZ, MŠVVaŠ SR alebo vlády SR. Samospráva v rámci svojej kompetencie môže uzavrieť školu, školské zariadenie, ktorého je zriaďovateľom.

V prípade, že by bolo nutné prejsť na dištančnú formu vzdelávania, žiaci sú povinní dodržiavať nariadenia riaditeľa školy a pokyny vyučujúcich.

Podstatou efektívneho dištančného vzdelávania je vzájomná  komunikácia medzi učiteľom a žiakmi, triednym učiteľom, rodičmi resp. zákonnými zástupcami a ostatnými vyučujúcimi.  

 1. Dištančná forma vzdelávania začne elektronickou komunikáciou učiteľa so žiakom prostredníctvom e-mailu a kontaktom cez webovú stránku školy. Učiteľ so zákonným zástupcom dohodne najvhodnejšiu formu vyučovania (videokonferencia, voľne prístupné aplikácie, sociálne siete, ...).
 2. Žiaci sa riadia daným rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľmi spracovávajú podľa pokynov vyučujúcich.
 3. Ak vyučujúci naplánuje online hodinu a žiak sa jej nemôže z nejakých dôvodov zúčastniť, zákonný zástupca oznámi skutočnosť vopred (napr. v prípade nedostatočného technického vybavenia) alebo ospravedlní z neúčasti (napr. z dôvodu nemoci a pod.). Na online hodine je žiak povinný aktívne sa podieľať a mať zapnutú potrebnú kameru a mikrofón.
 4. Ak žiak nemá technické vybavenie, zákonný zástupca informuje vedenie školy, a to následne určí ďalší individuálny postup.
 5. Ak žiak nepracuje, nereaguje (nekomunikuje) na pridelené zadania alebo počas dištančného vzdelávania dosahuje slabé a nedostatočné výsledky, po skončení dištančného vzdelávania môže byť komisionálne preskúšaný.
 6. Žiaci sa pripravujú aj formou samoštúdia vo všetkých odboroch podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.
 7. Zákonný zástupca oznámi triednemu učiteľovi, ak je žiak PN alebo má inú prekážku vo vzdelávaní a vypracovaní zadaných úloh.
 8. Vzhľadom k nedostatočnému vybaveniu IKT zamestnanca umožní vedenie školy pedagógovi vykonať edukačný proces vo svojej triede v priestoroch školy.
 9. Riaditeľ školy nariaďuje dištančnú formu vyučovania aj vtedy, ak zamestnancovi nariadi RUVZ karanténu.
 10. Kolektívne vyučovanie v TO, VO, LDO  sa bude vyučovať 2x do týždňa po 40 minút a PŠ 1x do týždňa po 40 minút.
 11. Kolektívne vyučovanie hudobnej náuky od 2. ročníka sa bude konaťv čase riadneho rozvrhu predovšetkým cez základnú elektronickú komunikáciu. Po dohode s triednym učiteľom individuálneho vyučovania nástroja alebo spevu je možné zvoliť aj ďalšie formy IKT.
 12. Forma dištančného vyučovania hudobnej náuky PŠ sa bude konať po dohode učiteľa so zákonným zástupcom žiaka.
 13. Hudobnú náuku pre 1. ročník bude vyučovať triedny učiteľ individuálneho vyučovania po konzultácii s učiteľom HN.
 14. Súborová, štvorručná a komorná hra sa ruší a adekvátne sa vyučuje v rámci individuálnej hodiny žiaka.
 15. V prípade dištančného vyučovania sa príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium neodpúšťajú.
 16. Ak sa dištančné vyučovanie nekonalo aspoň 3x v mesiaci z dôvodov na strane učiteľa, úhradu príspevku dohodne vedenie školy individuálne so zákonným zástupcom žiaka.
 
 
 

 POZOR ZMENA OD UTORKA 13.10.2020 !!!

z rozhodnutia krízového štábu mesta čadca zo dňa 12.10.2020 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom covid 19

základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta čadca

budú uzatvorené

od  13.10.2020 (UTOROK) do ODVOLANIA.

individuálne aj skupinové vyučovanie

bude do odvolania prerušené.

prosím sledujte webovú stránku www.zusjpcadca.sk

 

 
11.10.2020 (nedeľa)
Mimoriadne upozornenie !!!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodnutím zo dňa 11.10.2020, Číslo 2020/17294:1-A1810, s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania 

rozhodol pod písmenom d) o mimoriadnom prerušení skupinového vyučovania v základných umeleckých školách.

 
Ďakujeme, že dodržiavate epidemiologické opatrenia pri návšteve našej školy.
Ak žiak z dôvodu nemoci chýba na vyučovaní viac ako 3 dni, odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.
tlačivo na stiahnutie:
 

Vítame Vás na stránkach našej školy.

    Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2019/2020 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 816 žiakov, 484 žiakov v hudobnom odbore, 232 vo výtvarnom odbore, 24 v tanečnom odbore a 76 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 54 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

Aktuality

ZUŠ J. Potočára v Čadci začína vyučovať dištančnou formou

19.10.2020 12:16
Riaditeľ...

UZATVORENIE ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

12.10.2020 14:29
D ô l e ž...

Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50
Minister...

ROZVRH Hudobná náuka 1. polrok 2020_21

07.09.2020 16:00
Č a d c a R a...

Prijímacie konanie 2020_21 SEPTEMBER 2020

15.08.2020 09:30
Vážení...

Informácia k otváraniu škôl od 1.6.2020

29.05.2020 22:20
Vážení...

Úprava školného za 2. polrok 2019_2020

02.05.2020 22:23
Vážení...

Spustili sme elektronickú komunikáciu

22.03.2020 22:35
Nájdite si...

ZRUŠENÝ Žiacky koncert 11.03.2020

09.03.2020 10:26
V súvislosti...

Interpretačné kurzy 2020

27.02.2020 18:39
Tretí...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>