Členovia Rady rodičov

Radu rodičov tvoria zástupcovia z jednotlivých tried podľa návrhu triednych ZRPŠ. 
Rada rodičov si volí predsedu, podpredsedu a Výbor Rady rodičov ZUŠ.
Výbor Rady rodičov ZUŠ schvaľuje štyroch zástupcov rodičov do Rady školy ZUŠ. 
Ak sa niektorému z rodičov skončí platnosť mandátu v Rade školy ZUŠ z dôvodu, že jeho dieťa ukončilo štúdium v ZUŠ, menuje Výbor Rady rodičov ZUŠ iného rodiča do Rady školy ZUŠ. 
 
Zástupcovia rodičov v Rade školy ZUŠ J. Potočára v Čadci v šk. roku 2022-23
 

1.   Strýčková Viera, Mgr.

2.   Šoporová Silvia, Mgr.

3.   Jurištová Patrícia, Mgr.    

4.   Truchlý Michal