Informácie ZRPŠ

Triedne ZRPŠ sa konajú spravidla 2x ročne - v mesiacoch november-december a apríl-máj príslušného školského roka. Triedne aktívy ZRPŠ prerokúvajú otázky týkajúce sa štúdia žiakov v ZUŠ a žiaci prezentujú výsledky svojej práce v jednotlivých odboroch štúdia ZUŠ. Rodičia sa vyjadrujú k výchovnovzdelávaciemu procesu v ZUŠ, k rodičovskému príspevku ZRPŠ a prostredníctvom svojich zástupcov prenášajú svoje pripomienky a návrhy na rokovanie Výboru Rady rodičov ZRPŠ.
  • Rozpis triednych ZRPŠ a triednych prehrávok na šk. rok 2023/24 je zverejnený v priestoroch ZUŠ
  • Programom ZRPŠ a prehrávok sú body:
  • informácia o aktivitách v školskom roku;
  • aktualizácia tlačív o ochrane osobných údajov podľa novelizácie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • vyjadrenie sa k príspevku ZRPŠ 3,50€ na mesiac za jednu rodinu (bez ohľadu na počet detí v rodine, ktoré navštevujú ZUŠ);
  • diskusia;
  • prehrávky žiakov triedy