Informácie ZRPŠ

Triedne ZRPŠ sa konajú spravidla 2x ročne - v mesiacoch november-december a apríl-máj príslušného školského roka. Triedne aktívy ZRPŠ prerokúvajú otázky týkajúce sa štúdia žiakov v ZUŠ a žiaci prezentujú výsledky svojej práce v jednotlivých odboroch štúdia ZUŠ. Rodičia sa vyjadrujú k výchovnovzdelávaciemu procesu v ZUŠ, k rodičovskému príspevku ZRPŠ a prostredníctvom svojich zástupcov prenášajú svoje pripomienky a návrhy na rokovanie Výboru Rady rodičov ZRPŠ.