Smernica dištančné vyučovanie

Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v zmysle vnútornej smernice o zabezpečení dištančného vzdelávania ZUŠ JP v Čadci č.01/2020 zo dňa 26.8.2020 rozhodol o podmienkach prechodu na dištančnú formu vyučovania nasledovne:

Dištančné vzdelávanie sa nariaďuje na základe protiepidemiologických opatrení RÚVZ, MŠVVaŠ SR alebo vlády SR. Samospráva v rámci svojej kompetencie môže uzavrieť školu, školské zariadenie, ktorého je zriaďovateľom.

V prípade dištančnej formy vzdelávania, žiaci ZUŠ JP v Čadci sú povinní dodržiavať nariadenia riaditeľa školy a pokyny vyučujúcich v zmysle Smernice ZUŠ JP v Čadci č. 01/2020 zo dňa 26.08.2020.

Podstatou efektívneho dištančného vzdelávania je vzájomná  komunikácia medzi učiteľom a žiakmi, triednym učiteľom, rodičmi resp. zákonnými zástupcami a ostatnými vyučujúcimi.  

 1. Dištančná forma vzdelávania začne elektronickou komunikáciou učiteľa so žiakom prostredníctvom e-mailu a kontaktom cez webovú stránku školy. Učiteľ so zákonným zástupcom dohodne najvhodnejšiu formu vyučovania (videokonferencia, voľne prístupné aplikácie, sociálne siete, ...).
 2. Žiaci sa riadia daným rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľmi spracovávajú podľa pokynov vyučujúcich.
 3. Ak vyučujúci naplánuje online hodinu a žiak sa jej nemôže z nejakých dôvodov zúčastniť, zákonný zástupca oznámi skutočnosť vopred (napr. v prípade nedostatočného technického vybavenia) alebo ospravedlní z neúčasti (napr. z dôvodu nemoci a pod.). Na online hodine je žiak povinný aktívne sa podieľať a mať zapnutú potrebnú kameru a mikrofón.
 4. Ak žiak nemá technické vybavenie, zákonný zástupca informuje vedenie školy, a to následne určí ďalší individuálny postup.
 5. Ak žiak nepracuje, nereaguje (nekomunikuje) na pridelené zadania alebo počas dištančného vzdelávania dosahuje slabé a nedostatočné výsledky, po skončení dištančného vzdelávania môže byť komisionálne preskúšaný.
 6. Žiaci sa pripravujú aj formou samoštúdia vo všetkých odboroch podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.
 7. Zákonný zástupca oznámi triednemu učiteľovi, ak je žiak PN alebo má inú prekážku vo vzdelávaní a vypracovaní zadaných úloh.
 8. Vzhľadom k nedostatočnému vybaveniu IKT zamestnanca umožní vedenie školy pedagógovi vykonať edukačný proces vo svojej triede v priestoroch školy.
 9. Riaditeľ školy nariaďuje dištančnú formu vyučovania aj vtedy, ak zamestnancovi nariadi RUVZ karanténu.
 10. Kolektívne vyučovanie v TO, VO, LDO  sa bude vyučovať 2x do týždňa po 40 minút a PŠ 1x do týždňa po 40 minút.
 11. Kolektívne vyučovanie hudobnej náuky od 2. ročníka sa bude konaťv čase riadneho rozvrhu predovšetkým cez základnú elektronickú komunikáciu. Po dohode s triednym učiteľom individuálneho vyučovania nástroja alebo spevu je možné zvoliť aj ďalšie formy IKT.
 12. Forma dištančného vyučovania hudobnej náuky PŠ sa bude konať po dohode učiteľa so zákonným zástupcom žiaka.
 13. Hudobnú náuku pre 1. ročník bude vyučovať triedny učiteľ individuálneho vyučovania po konzultácii s učiteľom HN.
 14. Súborová, štvorručná a komorná hra sa ruší a adekvátne sa vyučuje v rámci individuálnej hodiny žiaka.
 15. V prípade dištančného vyučovania sa príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium neodpúšťajú.
 16. Ak sa dištančné vyučovanie nekonalo aspoň 3x v mesiaci z dôvodov na strane učiteľa, úhradu príspevku dohodne vedenie školy individuálne so zákonným zástupcom žiaka.
 17. Ak rodič nesúhlasí s dištančným vzdelávaním, oznámi to triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy. Na čas dištančného vzdelávania sa žiakovi preruší štúdium s možnosťou opätovného nástupu po obnovení prezenčného vyučovania.