Verejné obstarávanie

PROFIL verejného obstarávateľa
Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci v zmysle § 22 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa"
Identifikačné údaje obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci
Sídlo: Školská 945, 022 01  Čadca
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Bytčanek, riaditeľ školy
Kontaktné údaje:
e-mail: zusjpcadca@gmail.com
Tel. č.: 041/4334175
IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
Banka: Prima banka Slovensko, a

Web: zusjpcadca.sk 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za obstaranie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.
Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1. zákazky nadlimitné - zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.
2. zákazky podlimitné - zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.
3. zákazky podľa § 9 ods. 9 - zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke.
Zodpovedný za VO: Mgr. Peter Bytčanek, riad. školy