Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje sa zodpovedná osoba: 
JUDr. Ján Kľučka
adresa: Mestský úrad Čadca
            Námestie Slobody 30
            022 01 Čadca
telefón: 041/4302242
email: jan.klucka@mestocadca.sk
spôsoby podávania: písomne
                             elektronicky