18 Prihláška_FKH_Čadca_2018 Edit.docx (293,2 kB)
18 Propozície_FKH_Čadca_2018.pdf (216,6 kB)

NOTY 2018.pdf (1,3 MB)

 

Festival komornej hudby Čadca 2018

4. jún 2018 (pondelok)

1.      Štvorručná hra na klavíri, hra na dvoch klavíroch           

5. jún 2018 (utorok)

1.      Zoskupenia drevených a plechových dychových nástrojov s možnosťou kombinácie s iným nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú dychové nástroje.   

2.    Gitarové zoskupenia s možnosťou kombinácie so sláčikovým nástrojom, dreveným dychovým nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú gitary.

6. jún 2018 (streda)

1.     Spevácke zoskupenia s maximálnym počtom účinkujúcich spevákov 15, so sprievodom klavíra, resp. a capella, príp. inštrumentálnej skupiny (vítaná je korepetícia v podaní žiakov).

7. jún 2018 (štvrtok)

1.     Sláčikové zoskupenia bez sprievodu i so sprievodom klavíra s možnosťou kombinácie s gitarou, dreveným dychovým nástrojom, kde  dominantné postavenie v zoskupení majú sláčikové nástroje. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené účinkovanie pedagóga.

 

Podmienky účasti na festivale

1. Člen zoskupenia je žiakom vysielajúcej ZUŠ. Potvrdená prihláška zoskupenia školou, ktorú žiak navštevuje.

2. Úhrada účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok je 10,- Eur za každého účinkujúceho a pozorovateľa. Pedagógovia, ktorí sú vedúcimi zoskupení a korepetítor poplatok neplatia. V sume účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady na občerstvenie (doobeda i poobede), obed pre účastníkov festivalu a režijné náklady. Dopravu a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

3. Žiakov bude sprevádzať pedagóg resp. dospelá osoba poverená vedením školy.    Ak žiakov nesprevádza pedagóg zoskupenia, uveďte v prihláške meno dospelej osoby ako sprievodcu, ktorého poverilo vedenie školy.

Termín uzávierky prihlášok: 2.5.2018

Spolu s prihláškou prosíme zaslať kópiu dokladu o uhradení účastníckeho poplatku.

Storno prihlášky a poplatku akceptujeme do 18.5.2018 (vrátane).

Účastnícky poplatok uhraďte bankovým prevodom na účet SlSp Čadca, č.ú.: 519 94 615/0900

IBAN: SK92 0900 000 000 00519 94 615 - V.S: 062018 – správa pre adresáta: názov Vašej ZUŠ

do 2.5.2018

zahraniční účastníci podľa dohody

KONTAKTY:

Mgr. Peter Bytčanek, riaditeľ, mobil: +421 907 813 958

SPEV:      Mgr. Gavlasová Alena, DiS.art. – mobil: +421 907 176 606

    Antónia Gráfová, DiS.art. – mobil: +421 904 473 422

GITARY: Mária Kozová,  DiS.art.  mobil: +421 908 238 302

KLAVÍR: Arpád Hollmann, DiS.art. – mobil: +421 948 039 978

    Mgr.art. Lucia Ščuriková, DiS.art. – mobil: +421 948 462 454

DYCHY:   Mgr. Adriana Jarabicová – mobil: +421 903 759 478

SLÁKY:    Mgr. Juliana Weglorzová, DiS.art.  – mobil: +421 903 556 394

     Mgr. art Ivan Kubiš, DiS.art. – mobil: +421 918 500 084

Adresa školy:           

ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945, 022 01  Čadca

tel.:   +421 41 433 41 75   e-mail:   zus1@stonline.sk     http:   www.zusjpcadca.sk