FKH Čadca 2022

(Festival komornej hudby Čadca 2022 sa koná v dňoch 6. - 9. júna 2022)

Rozpisy festivalových dní:

klik: Elektronické prihlášky FKH 2022

Spoločná skladba záverečného koncertu FKH 2022:
F. J. Haydn: Divertimenti 1,2,5 Hob.XII:
 
VÝPIS Z PROPOZÍCIÍ:

Festival je určený pre žiakov a absolventov základných umeleckých škôl, ktorí nie sú študentmi
a  absolventmi škôl pripravujúcich profesionálnych hudobníkov, s  vekovým obmedzením do 25 rokov (v deň festivalu) a pracujú v komornom zoskupení bez účinkovania pedagóga. Festivalu sa môžu zúčastniť maximálne dve zoskupenia od jedného pedagóga.

Poslaním festivalu je prispieť k rozvoju kreativity žiakov ZUŠ, propagovať výchovu a vzdelávanie
v ZUŠ, predstaviť verejnosti umeleckú činnosť žiakov ZUŠ zameranú na komornú a súborovú hru a odbornými seminármi prispieť k prehlbovaniu kompetencií pedagógov ZUŠ.

Festival je medzinárodný. Priebeh festivalu sledujú festivalové rady, ktorým predsedajú garanti kategórií. Festivalové rady zaradia jednotlivé výkony do zlatého, strieborného a bronzového pásma, prípadne môžu navrhnúť za mimoriadny výkon udelenie festivalovej ceny. Hlavnú festivalovú cenu FKH Čadca 2022 venuje primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura.

Festivalové dni patria jednotlivým speváckym a nástrojovým zoskupeniam. Posledný deň popoludní sa koná koncert laureátov festivalu.

6. jún 2022 (pondelok)

1. Štvorručná hra na klavíri, hra na dvoch klavíroch          

7. jún 2022 (utorok)

1. Spevácke zoskupenia s maximálnym počtom účinkujúcich spevákov 15, so sprievodom klavíra, resp. a capella, príp. inštrumentálnej skupiny. Vítaná je korepetícia v podaní žiakov. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

8. jún 2022 (streda)

1. Zoskupenia drevených a plechových dychových nástrojov s možnosťou kombinácie s iným nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú dychové nástroje. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

2. Gitarové zoskupenia s možnosťou kombinácie so sláčikovým nástrojom, dreveným dychovým nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú gitary.

9. jún 2022 (štvrtok)

1. Sláčikové zoskupenia bez sprievodu i so sprievodom klavíra s možnosťou kombinácie s gitarou, dreveným dychovým nástrojom, kde  dominantné postavenie v zoskupení majú sláčikové nástroje.
Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

 

 PODMIENKY ÚČASTI NA FESTIVALE

1. Vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky ( www. zusjpcadca.sk )

2. Člen zoskupenia je žiakom vysielajúcej ZUŠ. Potvrdená prihláška zoskupenia školou, ktorú žiak navštevuje.

3. Úhrada účastníckeho poplatku.

· Účastnícky poplatok je 10,- Eur za každého účinkujúceho a pozorovateľa.

Pedagógovia, ktorí sú vedúcimi zoskupení a korepetítor poplatok neplatia.

· V sume účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady na občerstvenie, obed pre účastníkov festivalu a režijné náklady.

· Dopravu a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

4. Žiakov bude sprevádzať pedagóg resp. dospelá osoba poverená vedením školy.   

· Ak žiakov nesprevádza pedagóg zoskupenia, uveďte v prihláške meno dospelej osoby ako sprievodcu, ktorého poverilo vedenie školy.

 TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK: 29. 04. 2022

Spolu s prihláškou prosíme zaslať kópiu dokladu o uhradení účastníckeho poplatku.

Storno prihlášky a poplatku akceptujeme do 20. 05. 2022 (vrátane).

Účastnícky poplatok uhraďte bankovým prevodom na účet v SLSP Čadca:

Názov účtu: ZRPŠ pri ZUŠ v Čadci

č.ú.: 519 94 615/0900

IBAN: SK92 0900 0000 0000 5199 4615

 V.S: 062022    Správa pre adresáta: názov Vašej ZUŠ

do 29. 04. 2022

(zahraniční účastníci podľa dohody) 

KONTAKTY:

RIADITEĽ:         Mgr. Peter Bytčanek, mobil: +421 907 813 958

SPEV:                Mgr. Alena Gavlasová, DiS. art. , zast. riad.– mobil: +421 907 176 606

                         Mgr. art. Tomáš Vrškový, DiS. art. – mobil: +421 948 358 896

GITARY:            Mária Kozová, DiS. art. - mobil: +421 908 238 302

KLAVÍR:            Mgr.art. Mária Škorvánková – mobil: +421 911 846 242

                         Mgr. art. Lucia Ščuriková, DiS.art. – mobil: +421 948 462 454

DYCHY:             Mgr. Adriana Jarabicová – mobil: +421 903 759 478

SLÁKY:              Mgr. Juliana Weglorzová, DiS. art. , zást. riad. – mobil: +421 903 556 394

                         Mgr. art. Ivan Kubiš – mobil: +421 950 323 277