Festival komornej hudby Čadca 2019 sa koná v dňoch 3. - 6. júna 2019

KLAVÍR 2019

DYCHOVÉ NÁSTROJE 2019

KOMORNÝ SPEV 2019

GITARY 2019

SLÁČIKOVÉ NÁSTROJE 2019

KONCERT LAUREÁTOV 2019

Prihlášky FKH 2019

Festival je určený pre žiakov a absolventov základných umeleckých škôl, ktorí nie sú študentmi
a  absolventmi škôl pripravujúcich profesionálnych hudobníkov, s  vekovým obmedzením do 25 rokov (v deň festivalu) a pracujú v komornom zoskupení, bez účinkovania pedagóga. Festivalu sa môžu zúčastniť maximálne dve zoskupenia od jedného pedagóga.

Poslaním festivalu je prispieť k rozvoju kreativity žiakov ZUŠ, propagovať výchovu a vzdelávanie
v ZUŠ, predstaviť verejnosti umeleckú činnosť žiakov ZUŠ zameranú na komornú a súborovú hru a odbornými seminármi prispieť k prehlbovaniu kompetencií pedagógov ZUŠ.

Festival je medzinárodný. Priebeh festivalu sledujú festivalové rady, ktorým predsedajú garanti kategórií. Festivalové rady zaradia jednotlivé výkony do zlatého, strieborného a bronzového pásma a môžu navrhnúť za mimoriadny výkon udelenie festivalovej ceny. Hlavnú festivalovú cenu FKH Čadca 2019 venuje primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura.

Festivalové dni patria jednotlivým speváckym a nástrojovým zoskupeniam. Posledný deň popoludní sa koná záverečný festivalový koncert.

3. jún 2019 (pondelok)

1.      Štvorručná hra na klavíri, hra na dvoch klavíroch           

4. jún 2019 (utorok)

1.      Zoskupenia drevených a plechových dychových nástrojov s možnosťou kombinácie s iným nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú dychové nástroje. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

2.      Spevácke zoskupenia s maximálnym počtom účinkujúcich spevákov 15, so sprievodom klavíra, resp. a capella, príp. inštrumentálnej skupiny (vítaná je korepetícia v podaní žiakov).

5. jún 2019 (streda)

1.      Gitarové zoskupenia s možnosťou kombinácie so sláčikovým nástrojom, dreveným dychovým nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú gitary.

6. jún 2019 (štvrtok)

1.    Sláčikové zoskupenia bez sprievodu i so sprievodom klavíra s možnosťou kombinácie s gitarou, dreveným dychovým nástrojom, kde  dominantné postavenie v zoskupení majú sláčikové nástroje.
Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

 Podmienky účasti na festivale

1. Člen zoskupenia je žiakom vysielajúcej ZUŠ. Potvrdená prihláška zoskupenia školou, ktorú žiak navštevuje.

2. Úhrada účastníckeho poplatku.

·         Účastnícky poplatok je 10,- Eur za každého účinkujúceho a pozorovateľa.

Pedagógovia, ktorí sú vedúcimi zoskupení a korepetítor poplatok neplatia.

·         V sume účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady na občerstvenie (doobeda i poobede), obed
pre účastníkov festivalu a režijné náklady.

·         Dopravu a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

3. Žiakov bude sprevádzať pedagóg resp. dospelá osoba poverená vedením školy.   

·         Ak žiakov nesprevádza pedagóg zoskupenia, uveďte v prihláške meno dospelej osoby ako sprievodcu, ktorého poverilo vedenie školy.

 Termín uzávierky prihlášok: 30. 04. 2019

Spolu s prihláškou prosíme zaslať kópiu dokladu o uhradení účastníckeho poplatku.

Storno prihlášky a poplatku akceptujeme do 17. 05. 2019 (vrátane).

Účastnícky poplatok uhraďte bankovým prevodom na účet SlSp Čadca:

č.ú.: 519 94 615/0900

IBAN: SK92 0900 000 000 00519 94 615 –

 V.S: 062019    Správa pre adresáta: názov vašej ZUŠ

do 30. 04. 2019

(zahraniční účastníci podľa dohody) 

KONTAKTY: 

RIADITEĽ:         Mgr. Peter Bytčanek, mobil: +421 907 813 958

SPEV:                Mgr. Alena Gavlasová, DiS. art. mobil: +421 907 176 606

             Mgr. art. Tomáš Vrškový, DiS. art. – mobil: +421 948 358 896

GITARY:            Mária Kozová, DiS. art.  mobil: +421 908 238 302

KLAVÍR:            Arpád Hollmann, DiS. art. – mobil: +421 948 039 978

             Mgr. art. Lucia Ščuriková, DiS.art. – mobil: +421 948 462 454

DYCHY:             Mgr. Adriana Jarabicová – mobil: +421 903 759 478

SLÁKY:              Mgr. Juliana Weglorzová, DiS. art.  – mobil: +421 903 556 394

             Mgr. art. Radka Weisháb – mobil: +421 915 096 775