Výtvarný odbor - 2023/2024

A. Prípravné štúdium Jedná sa o predškolskú výtvarnú výchovu (deti od 5 rokov). Vychádza prevažne zo spontánnych výtvarných činností dieťaťa, z automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Dôležitá je atraktívnosť tém a objavnosť nových technických možností a postupov. Vyučovanie je zamerané na oboznámenie dieťaťa s vyjadrovacími prostriedkami, na odpútavanie sa od schém a stereotypov v zobrazovaní a na podporu fantázie a hravej kreativity. Organizácia vyučovania: Žiaci pracujú v kratšom vyučovacom čase (2x45 minút, raz týždenne). 
B. Prvý stupeň základného štúdia. Zodpovedá obdobiu 1. až 9. ročníka základnej školy. V prvých ročníkoch plynule nadväzuje na spontánny detský výtvarný prejav. Učebné plány pre výtvarný odbor ZUŠ Ťažisko vyučovania je v zapájaní poznávacieho procesu, v stále väčšej miere, do vzśahu s tvorbou. Z hravého laborovania sa postupne formuje schopnosś samostatne reagovaś na podnety a tvorivo operovaś s prostriedkami. Bohatosti a rôznorodosti záujmov žiaka v tomto veku musí zodpovedaś aj bohatosť obsahu vyučovania, technologická a procesuálna rozmanitosť, jeho interdisciplinárne presahy. Takýto prístup umožňuje prirodzene preklenúś postupnú stratu detskej spontánnosti a hľadať žiakovi svoje spôsoby vyjadrovania. 
C. Druhý stupeň základného štúdia. Obdobie 1. až 4. ročníka strednej školy. Je to vek názorovej kryštalizácie a osobnostného dozrievania. Metódy vyučovania akceptujú operatívnosś žiaka, stále samostatnejšiu voľbu použitia postriedkov a rešpektujú jeho vlastnú profiláciu. V štúdiu druhého stupňa je potrebné vrátiś sa k základným vyjadrovacím prostriedkom a kompozičným princípom na analytickej úrovni. Výtvamý jazyk, výtvarná 7 komunikácia, analýza výtvarného diela a intelektuálne operácie sú obsahom vyučovania rovnako ako spontánna hra, fantazijné prejavy a rozvoj schopnosti rozmanitými spôsobmi zobraziś skutočnosś. Dôležitú funkciu plní uvádzanie študentov do sveta súčasného výtvarného a kultúrneho diania a chápanie ich vlastnej tvorby v tomto kontexte. Vyučovanie má najprv blokový a postupne stále viac individuálny charakter. Vo 4. ročníku pedagóg pripravuje individuálny program pre každého žiaka. 

Fotogaléria: Výtvarný odbor