Mgr. Peter Bytčanek, riad. školy

pbytca@gmail.com
+421 907 813 958
 
Žiaci 3.roč. 2.časti I.stup. predmetu hudobná náuka. 

OZNAM PRE VYUČOVANIE HUDOBNEJ NÁUKY 3./2./I.st.

Milí priatelia! Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu od pondelka 29.11. 2021 nebudeme mať vyučovanie hudobnej náuky v priestoroch ZUŠ. V priebehu vyučovacích hodín v pondelok aj v utorok od 16:50 do 18:00 budem zverejňovať na webe ZUŠ JP Čadca pracovné listy a odkazy spojené s témou, ktorú budeme preberať, zároveň vám ich pošlem na vašu mailovú adresu. Dúfam, že sa čoskoro opäť stretneme osobne. Ďakujem za pochopenie. S pozdravom P. Bytčanek, vyuč. HN 3.roč 2.časť, I.st.

Dátum : 13.12.-14.12.2021

Priatelia, verím, že v tomto predvianočnom týždni vás potešia videá s Vianočnou tematikou . Ďakujem vám za vašu snahu a úsilie pri štúdiu hudobnej náuky. Želám krásne Vianoce a teším sa na stretnutie s vami v januári 2022.

Na spríjemnenie tohto týždňa Vám posielam linky pekných programov 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11514/113744#9

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13966/207532#0

https://www.youtube.com/watch?v=5SDexrIbKcY

HN 3/2/I.

6.-7. 12. 2021

Opera je druh hudobného diela (označovaný aj ako hudobno-dramatický žáner), v ktorom sa celý príbeh vyjadruje spevom so sprievodom orchestra a často je doplnený aj baletom. Spevácke hlasy sa v opere rozdeľujú podľa hĺbky. Mužské hlasy sú (od najhlbšieho): bas, barytón a tenor, ženské hlasy sú: alt, mezzosoprán a soprán. Spevácke číslo v ktorom postavy vyjadrujú svoje pocity a nálady nazývame ária. Recitatív je pomerne monotónne spievaný dialóg. Podstatou opery je vzájomný súlad literárneho, hudobného a vizuálneho vyjadrenia, vďaka čomu je opera nepochybne jedným z vrcholov ľudskej kultúry.

PL HN 3_2 OPERA .pdf 

 

 

HN 3/2/I.

29.-30. 11. 2021

Hudobné druhy často súvisia aj s hudobnými formami, ktoré sme spomínali v minulej hodine, ale hudobným druhom nazývame hudobné dielo podľa toho kedy a kde sa interpretuje kto a v akom obsadení ho interpretuje. 

Prosím, pozrite si text, vypočujte si hudobné ukážky:

PL 3_2 HUDOBNÉ DRUHY.pdf

HN 3/2/I.

22.-23. 11. 2021

Hudbu vnímame ako celok, ktorý sa skladá z tónov rôznej výšky, dĺžky, sily a farby. Tieto veličiny sme si predstavili v minulých pracovných listoch. Hudobné dielo nám však prinesie nejaké posolstvo a emócie iba vtedy, ak má svoj vnútorný svet, svoj systém, svoj poriadok. Iba vtedy sme schopní mu porozumieť. Tento hudobný systém voláme hudobná forma.  Hudobná forma je teda spôsob organizácie hudobného materiálu. Podstatou hudobnej formy je zoradenie hudobného materiálu v prehľadných a logických celkoch medzi ktorými sú pevné vzťahy. Je to spôsob organizácie hudobného materiálu s logickým zjednotením všetkých prvkov hudobnej reči. 

PL 3_2 HUDOBNE FORMY.pdf

HN 3./2./I.

15.-16. 11. 2021

Dobrý deň, podstatou hudby je emócia, ktorú ovplyvňuje okrem výšky, dĺžky a sily tónu aj farba tónu. Farba tónu v notách je daná tým, že notový zápis je určený pre nejaký hudobný nástroj, príp. ľudský hlas. Ak nie je určený nástroj, ktorý bude notový zápis interpretovať, nie je určená ani farba tónu. 

Ukážka hudobných nástrojov klik: Sprievodca mladého človeka orchestrom

PL 3_2 FARBA TÓNU.pdf

HN 3./2./I.

02.11.2021

Dobrý deň, minulý týždeň sme si priblížili tvorbu intervalov a akordov. Základným akordom v každej stupnici je kvintakord. Aby bol akordický sprievod (harmónia) zaujímavý, máme možnosť zahrať kvintakord v rôznom usporiadaní tónov v akorde. Voláme to obraty akordov. Prosím, pozrite si pracovný list Obraty kvintakordov a skúste si to zahrať na vašom hudobnom nástroji. Ďakujem za odpoveď. 

PL 3_2 OBRATY KVINTAKORDOV.pdf

25.10.-26.10.2021

Dobrý deň, 
prosím, zoznámte sa s témou intervalov a akordov. Pozrite si uvedené prílohy a skúste si zapamätať ako sa tvorí základný akord v každej stupnici - kvintakord. Interval je vzdialenosť medzi dvoma tónmi.  Znalosť intervalov je mimoriadne dôležitá a využijeme ju pri výstavbe stupníc, akordov aj harmónie.
Intervaly odvodzujeme z prirodzenej durovej stupnice (diatonická dur) a to tak, že určíme vzdialenosť každého tónu vo vzťahu k základnému tónu. Vychádzame teda  zo stupnice C dur (c d e f g a h c), a určujeme vzdialenosť medzi tónmi
C-C (prima), C-D (sekunda), C-E (tercia), C-F kvarta), C-G (kvinta), C-A (sexta), C-H (septima), C-C1 (oktáva).
Rovnako pokračujeme aj v druhej oktáve až po tóny C-C2. Je veľmi dôležité zapamätať si správne názvoslovie intervalov. Budeme to potrebovať pri tvorbe akordov.

18.10.-19.10.2021

Pracovný list "DYNAMIKA": PL 3_2 Dynamika.pdf

Kliknite na nasledovný odkaz: Joseph HADN - Synfónia č. 94 (S prekvapením)

Joseph HAYDN, rakúsky hudobný skladateľ obdobia hudobného klasicizmu (2. polovica 18. storočia), vtipne využil v uvedenej skladbe možnosti dynamiky v hudbe. Skúste si na začiatok dať reproduktor počítača na vyššiu úroveň, aby ste porovnali silu zvuku v rôznych častiach skladby. Príjemné počúvanie.